صفحه نخست

سلام

خواستم درباره خودم بنویسم، اما درباره من دیگران باید بگویند.

شما هم اگر خواستی بگو…

دوست آینه دوست است.

عناوین نوشته‌هایم در ستون سمت راست هستند.

بخوانشان،

با چشمهای بسته…